Vasvári Fekech Miklós

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Vasvári Fekech Miklós (1363 előtt -- 1406) a Vasvári család utolsó ismert tagja férfi ágon.

Vasvári Fekech Miklós
Született 1363 előtt
Elhunyt 1406
Gyermekek Margit
Dorottya
Klára
Szülők Vasvári Tamás
Kállay Erzsébet

Családja

Vasvári Fekech Miklós a vasvári család tagja volt, szülei Pozobinak is mondott Pál fia Vasvári Tamás és Kállay Erzsébet voltak[1]. Miklósnak egy János nevű testvéréről tudunk.

Élete

Jelenleg az első információ 1363-ból származik, amikor Lajos király vasvári [de Waswar] Tamás fiainak Miklósnak és Jánosnak szolgálatait elismerve, kiveszi õket a megyei ispánok joghatósága alól.

Fontos esemény az 1365-ben Lajos király által kiállított adománylevél, melyben Lajos király megerősíti András király Sándor, szörényi bán fiai részére többek között Vasvári birtok adományozásáról 1296-ban kiállított megerősítő oklevelét és egyúttal Vasvárit új adományként Miklósnak adományozza. Ez az oklevél 1737-ben az ősi földesi majd pedig a szatmári Ványi család birtokában volt.

Halála

Miklós haláláról egy 1406-ban kelt iratból tudunk, melyben Szenterzsébeti Boldizsár, Miklós leányának, Margitnak a férje kijelenti, hogy az 1406. október 6-ra elrendelt eskütételen Miklós azért nem tudott megjelenni a leleszi konvent előtt, mert időközben meghalt

Öröksége

A fentebb említett iratból kiderül, hogy Miklósnak három lánya volt, Margit, Dorottya és Klára. Néhány 1407. és 1409. között kelt dokumentum alapján Margit férje Szenterzsébeti Boldizsár volt. 1429-ben viszont Vasvári Margit és Dorottya valamint férjeik Csernavodai Jakab és Péter tanúkat vallatnak Simon János fia Megyesallyai Bán fia ellen és az ő batizházi jobbágyai ellen akik Vasvári sövénnyeit ledöntögették, ott házokat építettek és a szántóföldjeit felszántották.

1551-ben kelt egy intető(levél) Sárközújlaki N. részére Surányi János ellen iratok kiadatása miatt; me­lyek Halmi, Kökényesd, Bábony, Turc és Váralját illetőleg néhai Vasvári Fekech Miklós után őt il­letik és a huszti várfőnök által Surányi kezébe adattak.

Iratok

1378-ban Vasvári (Szatmár m.) Fekech Miklós kérte magának a megyeri várjobbágyok birtokát „várnépbeliek földje címén" (nomine t-rum populorum castrensium). A várjobbágyok tiltakozása nyomán keletkezett perben végül a megyerieket isproclamatorius (kikiáltó) szolgálattal terhelt várnépeknek minősítették; földjük eladományozása érvényben maradt (OL Dl 24.910, ZSOLDOS 1990. 13, 22).

Istvánovits Eszter: A Rétköz honfoglalás és Árpád- kori emlékanyaga / Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán 2. (Nyíregyháza, 2003)KatalógusVasmegyer

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SZSZ_RGY_02_a_retkoz/?query=Fekech&pg=241&layout=s

1379, Visegrád. Szepesi Jakab országbíró előtt a Káta nemzetségből származott vasvári Fekech Miklós, az ugyanazon nemzetségből származott Csernavodai, Lázári és Surányi családbeliektől, az ősi javakból osztályt kíván, azonban ezen keresetével az országbíró által itéletileg elutasittatik.

Nagy Imre–Nagy Iván–Véghely Dezső: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. IV. (Budapest, 1878.)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_Zichy_okmanytar_04/?query=Fekech&pg=94&layout=s

1379 FEBR. 1. VISEGRÁD. Szepesi Jakab országbíró ítélő levele szerint Yasvári Tamás fia Fekech Miklóst, a vele egy nemzetségből való Csarnavodai Tamás fia György, István fiai István és Miklós, János fia Jakab, Filep fia János, továbbá Surányi Gábor fia Sebestyén és Lázári Tamás fia Miklós ellen, Lázári, Saár, Homok, Miske, Bábony, Ősi, Pap és Paszab birtokok iránt indított osztálykeresetével az alperesek részéről felmutatott oklevelek alapján elutasítja, jogtalan kereseteért pedig vérdíjban s a kérdéses birtokok becsüjében marasztja el. — IY. 87.

Barabás Samu: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. VII./1. (Az I–VI. kötetek időrendi mutatója) (Budapest, 1903.)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_Zichy_okmanytar_07_1/?query=Fekech&pg=263&layout=s


1385. június 1. Eger. András mester egri és szepesi [Scepsiensis] kanonok, János egri püspök vicariusa kallói Jánost és Szaniszlót elmarasztalja, mert nem jelentek meg a túri [de Thuri] László által képviselt vasvári Fekech Miklós ellenében. Papíron, zárópecsét ós egy caput sigilli darabjaival. (No. 1877.)

A nagykállói Kállay-család levéltára II. kötet (Budapest, 1943)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_nagykalloi_kallay_csalad_02/?query=Fekech&pg=240&layout=s


1407 Ápr. 12. (Bude, f. III. p. Misericordia) Zs. Szatmár megye ispánjához vagy alispánjához és a szolgabírákhoz. Zenthelsebeth-i Boldizsárnak a maga és felesége : Margit nevében előadott panasza szerint azon a közgyűlésen, amelyet különös rendeletére a megye nemesei számára Peren-i Péter volt székelyispán tartott, ennek alispánja és a iuratus assessor-ok kötelezték őt, hogy az egri káptalan előtt, apósát : Wasuary-i Fekech (dictus) Miklóst pedig, hogy a leleszi konvent előtt Szt. Mihály nyolcadán (1406. okt. 6.) harmad-harmad magukkal esküt tegyenek le Darah-i Miklós, János, Tamás és testvéreik ellen. A rendelkezésnek ő eleget is tett, apósa azonban közben meghalt, amit a Darah-i nemesek felhasználtak, hogy annak Wasuary, Zygeth, Homok, Saar nevű szatmármegyei birtokait, amelyek tehát feleségét hereditario iure illetik, a nádor kezére juttassák. Mivel a halál de iure non valet iuribus derogari successorum, a birtokokat a nádor s a maguk kezéből adják át a panaszosnak, ezt védelmezzék meg nostre maiestatis in persona, a Darah-i nemeseket pedig szorítsák az általuk okozott károk megtérítésére. A szöveg élén jobb felől és a pecsét alatt : Relatio lacobi filii Laczk wayuode Transsiluani. Hártyán, a szöveg alatt titkos pecsét töredékével. Dl. 70.767. Perényi cs. lt. (F.)

Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 4. Budapest, 1958)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_04/?query=Fekech&pg=43&layout=s

Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 44. Budapest, 2008.)Oklevélkivonatok

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_44/?query=Fekech&pg=155&layout=s


1407 Máj. 30. (Bude, f. II. p. corp. Chr.) Zs. Szabolcs és Szatruár megyék ispánjaihoz vagy alispánjaihoz. Wasuary, Homok, Zygeth, Saar, Pazab és Mezewben birtokok, mivel Wasuary-i Fekech (dictus) Miklós nem tette le az esküt a Darah-i nemesek ellenében, halála is közbe jővén, királyi és nádori kézre kerültek, nem pedig fiúsított leányaira : Margitra, Zenthelsebeth-i Boldizsár feleségére, valamint Dorottyára és Klárára háramlottak. Ezek ugyan kegyelmet kaptak tőle, a birtokokat azonban, bár a Darah-i nemesek elhagyták, Chornawoda-i Tamás fia Mihály és István fia István a nádortól pénzen magukhoz váltották, holott premissa nostra gratia suffragante et premissam redemptionem preveniente nemini competisset remutatio possessionum prescriptarum. Iktassák vissza Zenthelsebeth-it, feleségét és két sógornőjét s védjék meg őket mindenkivel, főleg a Chornawoda-iakkal szemben, miután ezeket előbb kizárták a birtokokból, noha a királyi és nádori emberektől pénzért szerezték meg. A szöveg élén jobb felől : Propria commissio domini regis. Hártyán, a szöveg alatt pecsét nyomávaL Jászói konvent orsz. lt. Appendix antiqu. docum. fasc. I. nr. 16. (F.)

Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 4. Budapest, 1958)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_04/?query=Fekech&pg=59&layout=s


1409 Júl. 12. (in Karaz, f. VI. [a.] 1 Margarethe) Roz gon-i Simon országbíró a leleszi konventhez. Tudják meg, hogy személyesen megjelentek előtte Darah-i Jakab fiai: Miklós, János és Lukács - a maguk meg uterinus frater-eik: Tamás és Dámján nevében, akiket János képviselt leleszi levéllel - egyfelől, másfelől Zenthersebet-i Boldizsár - a maga és felesége: Margit, meg Wasvary-i Fekech (dictus) Miklós leányai: Klára és Dorottya nevében levél nélkül, de terhüket magukra véve - és a következő bevallást tették: elhatározták, hogy bizonyos birtokaik határjárása és birtokjogaik ügyét nyolc, általuk egyenlő számban választott derék és nemes férfira bízzák, akik a határjárást tartalmazó oklevél megtekintése után újév 8. napján (1410. jan. 8.) in villa Ibran a leleszi konvent tanúbizonysága jelenlétében döntenek ügyükben, amely döntést mindkét fél köteles elfogadni azzal a feltétellel, hogy amelyik fél megszegi kötelezettségét 20 dénármárkában lesz elmarasztalva salva portioné iudicis, amelyet perbelépése előtt kell letennie. Erre mindkét fél önként kötelezte magát. - Mivel ad ipsam reambulationem et metarum erectionem regius et vester homines necessario sunt transmittendi, ezért meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike a mondott napon menjen ki a birtokra és a szomszédok meg a határosok összehívása után a fogott bírák döntése alapján járja meg a felek birtokainak határait és ahol szükséges állítson újakat, majd hagyja meg nekik azokat birtoklásra; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a királyi jelenlét elé; a konvent ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt királyi emberek: Thomas, Stephanus filii Benedicti de Vaya, Ladislaus de Chwr, Vitus de eadem, Nicolaus de Zakal, Demetrius de Dómba, Stephanus de eadem, Johannes filius eiusdem, Johannes de Ztary. - A hátlapján alul: pa solvisset, utána kilencesszerű jel, XXIIIIor. Papíron, hátlapjának közepén pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1409-23. (DF 220481.) -A hátlapon keresztben: Registrum arbitrii. - Protocollumi bejegyzése: 1. BB pag. 284.

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 48. (Nyíregyháza, 2006)TörténelemC. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta anni sorozatának oklevelei – II. közlemény 1400–1410. (Pótlás a Zsigmondkori oklevéltár II. kötetéhez)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SZSZ_Jame_48/?query=Fekech&pg=409&layout=s


1409 Okt. 14. (prope villám Chenger, XV. die ferie II. p. Michaelis) Peren-i Péter volt székely-, most többek között máramarosi ispán a leleszi konventhez. Szatmár és Ugocsa megyék különös királyi parancsra tartott közgyűlésén Chamakaz-i György fia János Mihály Thasnad-i plébánosnak, István erdélyi püspök ex ista parte Mezes-i vicariusának 1402. máj. 6. oklevelével igazolta, hogy felesége : Annoka dotalitium gyanánt megkapta Waswary-i Fekech Miklóstól Saar birtokot, majd előadta, hogy felesége halála után őt és Miklós, Elek nevű fiait Lazar-i István fiai : Péter és István kizárták abból, ugyanezek a birtokhoz tartozó szántókat és kaszálókat extraneis hominibus ad utendum perpetuo átadták, qui quidem extranei adhuc fena falcata ibidem haberent, majd pro collocandis iobagionibus plura ligna ipsi filii Stephani illuc deferri fecissent. A panaszos fiait, mivel a Lazar-iak tagadták a vádat, visszahelyezte a birtokba, a foglalás megállapítása céljából pedig kiküldte alispánját, Orozy-i Fábiánt, továbbá Mykola-i Domokos és Chyazar-i Zele István szolgabírákat. Ezek jelentése szerint a közgyűlés nyolcadik napján, hétfőn (okt. 7.) a felperes és Lazar-i Péter jelenlétében a helyszínen találták Beken fia Istvánnak egyik Piíiske-i jobbágyát, amint in curru cum sex bobus éppen szénát szállított s mert a jobbágy kérdésükre azt válaszolta, hogy a szénát Lazar-i István fia István engedélye alapján gyűjtötte, pro indagatione veritatis a szekeret és az ökröket lefoglalták. Lazar-i, amidőn Chamakaz-i Jánossal, továbbá Bekch fia Istvánnal és a jobbággyal megjelent előtte, azt állította, hogy a jobbágy suo motu proprio kaszálta és gyűjtötte a szénát, Bekch fia István és a jobbágy azonban engedélyére hivatkoztak. Mivel a felek a vitát a szomszédok közös tanuvallatása alá bocsátották, vízkereszt 15. napján (jan. 20.) Chenger faluban tartson vizsgálatot a Saar birtokkal szomszédos, valamint a conprovincialis nemesek körében arra vonatkozólag, hogy a jobbágy önkényesen vagy Lazar-i felhatalmazása alapján járt-e el, jelentését pedig gyertyaszentelő nyolcadára (febr. 9.) terjessze fel a nádor elé a királyi curia-ba. XVI. sz. végi másolat. Dl. 98.765. Károlyi cs. lt.

Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 4. Budapest, 1958)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_04/?query=Fekech&pg=298&layout=s


1551. Intető (levél) Sárközújlaki N. részére Surányi János ellen iratok kiadatása miatt; melyek Halmi, Kökényesd, Bábony, Turc és Váralját illetőleg néhai Vasvári Fekech Miklós után őt illetik és a huszti várfőnök által Surányi kezébe adattak. Surány

A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 48. (Nyíregyháza, 2006)MegmelékezésekLehoczky Tivadar: A Surányi, Csarnavodai stb. családra vonatkozó adataok a leleszi levéltárból (A bevezetőt írta: Németh Péter)

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SZSZ_Jame_48/?query=Fekech&pg=34&layout=s

Források

  1. Vasvári Pál fia Fekech Miklós pere Kállay Demeter fiai János és Szaniszló ellen, anyja, Erzsébet, leánynegyede ügyében. Dl. 52.684. Kállay cs. lt. (F.). Zsigmondkori okmánytár. 1390. május 18. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_01/?query=Fekex&pg=184&layout=s.