Ványi István

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Végrendelet

37. VÁNYI ISTVÁN TESTAMENTUMA 1708. március 13.[1]

Testamentum vétele Vanyi István úrnak.

Én, Vanyi István minekelőtte Isten bölcs rendelésébül az nyomorúságokat és nyavalyákat testemben megelegelvén, lelkemet kiszólítván, annakelőtte, amit sok fáradtságaim után Istennek reám való gondviselésébül szerzettem, azokbúl akarom cselédemet jó karban hadni, annak okáért rendel (sic!) micsodák legyenek, kik hova tartozzanak, így adom minden emberek értésére, akik nekem adósak.

1-mo. Komaromban Pelengér András adós 200 forintokkal, és azokban vitt Lakos István 90 forintokat, az melyekkel adósak mindkét részrül.

2-do. Josa és Alberti pusztákban adtam 50 forintokat.

3-tio. Mike Budaban 50 tallérokat.

4-to. Nagyrévben 100 tallérokat.

5-to. Leván lakó Silizy Márton adós 800 tallérokkal Markus Jánossal.

6-to. Sombain (sic!) adós egy osztrovai Tóttal egyött 103 tallér.

7-mo. Szolnoki Borbély István 10 tallérokkal.

8-vo. A becsületes kőrösi tanács elsőben adós 100 tallérokkal, az melyeket 1705. esztendőben adtam, melyeken Ordasnál megváltattak az kőrösi katonák, az melyeknek interesével is adósak. Más rendben a torony oldalábúl Santa Ferenc társaival együtt mennyit vettenek ki magok jó lelkiiesmereti tudja, 500 tallérok, avagy több.

9-no. Péter Deák 33 tallérokkal és egy tizennégy pinzzel.

10-mo. Száz Gergely 169 tallérokkal és egy egy tizennégy pinzzel.

11-mo. Az várasnál mely pinzem vagyon, abbul is Ecclesiának hagyok 50 tallérokat.

12. A tiszteletes prédikátor uramnak hagyok 2 aranyat.

13. A mesternek és a kántornak 1 aranyat.

14. A deákoknak 2 tallért.

15. A mendikánsoknak 2 tallért.

16. Az házat hagyom a feleségemnek ily okon, hogy a leányomat belőle elégítse ki 30 tallérokkal, azonkívül az egyik malom a feleségemé, a másik a leányomé, a szőlőm penig és egyéb jószágomnak mint ingó s ingatlannak az mint öszve szerezhettünk mindenemnek harmada feleségemé, az szőlőmnek pedig valamely részét szereti, azt feleségem válassza.

17. Vani Jánosnak tartozik mindenkor a leányom kiadni az maga részirül 25 tallérokat, és 25 juhokat.

18. Vacsi Gergelynek is mit mely részem vagyon a Mike Budaban azt 50 tallérokban hagyom.

19. Az mely leánt pedig örekbül tartottam, az ha Isten szerencséjét meghozza, a közönségesbül ki házasítsák, azonkívül adjanak 1 tavalyi nőstény borjút, és ugyan a közönségesbül is megruházzák.

20. Abbúl penig az praedalt jószágbul, amely megmaradott, a' melyek maga bélyegem vannak (sic!) bélyegezve, legyen szabados azokkal feleségem.

21. Szokolai emberséges embereknek az lány kíszítésében attam 300 Rh. forintokat, az melyekkel tartosznak.

22. Mészáros Gergelynek az mely 20 tallérokbul pinze nálam volt, Beretvas István kikérte azokat tartozik megfizetni.

Anno 1708-dik esztendőben, die 13. Martii.

A külső oldalon más írással: Vánji István testamentuma. 1708.

Paré vagy originális? nem tudatik.

Szenát postamester úr kívánja, hogy magok hozzák által kőrösi uraimék.

Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1708. Nro. 8-o., No. 2. 1708., No. Fasc. 1., V. I. 1/37.

Kétlapos irat, valószínűleg eredeti.

Források

  • Kecskeméti Testamentumok I. 1655–1767 - Forrásközlemények IV. Kiadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára Összeállította, jegyzetekkel ellátta és a bevezetőt írta: Iványosi-Szabó Tibor Kecskemét, 2002
  1. Kecskeméti Testamentumok I. 1655–1767 - Forrásközlemények IV. Kiadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára Összeállította, jegyzetekkel ellátta és a bevezetőt írta: Iványosi-Szabó Tibor Kecskemét, 2002