Szenterzsébeti család

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A Szenterzsébeti család a Vasvári család kapcsán érdekes számunkra, ugyanis Szenterzsébeti Boldizsár Vasvári Miklós lányát, Margitot vette feleségül. Vasvári Miklósnak nem voltak fiúörökösei, így minden birtoka, és velük valószínűleg az 1365-ös oklevél is a lányaihoz került. Mivel halálakor csak Margit volt férjnél, így elképzelhető, hogy az oklevél Boldizsárhoz kerül, majd pedig tőle valahogyan a Ványi családhoz.

Szenterzsébeti Boldizsár

3712 1405 Márc. 14. (Bude, sab. a. Reminissc.) Zs. Zechen-i Konia bán fia Simon familiarisai, ZenthEIsebeth-i Basow fiai : Boldizsár alajtónállómester és Gáspár szolgálataiért, amelyeket főleg hys proxime elapsis inpacatis et disturbiorum temporibus teljesítettek — a formulát olv. 2679. számnál — s mert Konya bán fia Simon szolgálatában és zászlaja alatt szembe szállottak, mint többi híve is, a felkelőkkel, a prelátusok és bárók tanácsából új adományul adja nekik és unokatestvérüknek, Zenthelsebeth-i Frank fia Mihálynak salvo iure aliorum nostrorum dumtaxat fidelium maiestatis Warazow-i Chele fiai : Péter és János, Pál fia Pál, ezen Chele fia István fiai : György (alább : Gergely) és Barnabás, Bochathor (dictus) János valamennyi birtokával együtt ezeknek a gömörmegyei Hydegkuth-on és a Hevesújvár megyében fekvő Zenthdomonkos-on levő birtokrészeiket, továbbá Beel-i Pál fiai : a már elhalt Miklós és Gergely ugyancsak hevesújvármegyei Molnosbel nevű birtokát és a borsodmegyei Sayonempthy-n levő részét szintén minden más birtokukkal együtt, amelyek ad manus regias háramlottak, mivel tulajdonosaik Tamás egri püspökhöz és János kalocsai érsekhez csatlakozva, ezek zászlai alatt résztvettek a gonosztettek elkövetésében. Kötelességükké teszi azonban, hogy a birtokok nevéről, vala­ mint a jobbágyok és sessio-k számáról tájékoztassák őt. A szöveg élén jobb felől : Relatio Laurentii de Thar magistri pincernarum regis."

1266 "1415. Nov. 24. Visegrád. Garai Miklós nádor elutasítja Possai Pétert keresetével, hogy nagyanyja után Kendi, Kellemes és Kiskendi (Sáros megyei) birtokokból részt kapjon, mivel a birtokok I. Károly király elkobzó rendelete következtében, annak ellenére, hogy régi tulajdonosaikhoz 1314-ben királyi adományból visz- szakerültek, Zs. azon dekrétumának hatálya alá esnek, amely szerint hűtlenek birtokaiból új tulajdonosuk nem köteles Ieánynegyedi és hitbéri igényt kielégíteni. Az 1412-ben Abaúj és Sáros megyék közgyűlésén kezdett per azért húzódott el, mert az alperes Kendieknek nemzetségük tagjaitól, úm. Szenterzsébeti Bol­ dizsártól, Dobszai Andrástól és a Kellemesiektől meg kellett szerezniök a velük közösen lepecsételt és biztos helyen őrzött okleveleket. - Melczer 47. ( D L 66683 - Melczer cs.) - (M.)"

2112 "1418 Jul. 1. (Bude, in vig. visit. Virg.) Zs. a leleszi konventhez. Vizsgálják ki Zenthelzebeth/Zenthelsebeth-i Boldizsár, Poswaralya-i Jakab és Almas-i Miklós panaszát, amely szerint Bator-i Szaniszló fia: István, György fiai: János és Antal, valamint Gwly/Buly-i Lőrinc Keresztelő Szent János ünnepe (jún. 24.) táján Pazab birtokon nagy mennyiségű szénát lekaszáltattak és elvitettek. Kijelölt királyi emberek: An­dreas de Ibron, Gregorius de eadem, Blasius de Rakamas, Iohannes f. Vid de Gawa, Iohannes dictus Feges(!) de eadem, Blasius f. Ladizlai de Sabolch, Thomas de Bwly, Iohannes de Stary, Anthonius de eadem."

Szenterzsébeti János

5244 "1407 Jan. 19. Tapolca. A tapolcai ítélőszékre egybegyűlt nemesség bizonyítja, hogy Gersei János zalamegyei főispán (supremus comes) nem követett el jogtalanságot, alispánja, Szent­ erzsébeti János pedig tudta nélkül intézkedett. Zala vm. I I . 329. (Dl. 92.277. Festetics cs. lt.)" ( az évszámból itélve ez nem Boldizsár fia János)

További nevek

  • 1441-01-18 - Zenthersebeth-i Baso Lõrinc
  • 1446-09-17 - Zenthelsebet-i Gáspár fia: Lõrinc özvegyének éds két fiának: Sebestyénnek és Györgynek a jobbágyai és mellettük Zenthelsebeth-i Bathysar fiának: Jánosnak a jobbágyai
  • 1446-10-03 - Zenthelzebeth-i Boldizsár fiának: Jánosnak [...] Silwaswarad, Chepan, Leh, Gezthethe és Harmath nevû birtokokban lévõ birtokrészei
  • 1448-04-04 - Johannes de Zenthelsebeth királyi ember
  • 1448-09-20 - Johannes de Zenthelsebeth királyi ember
  • 1448-10-14 - megjelent szomszédok:Johannes Zenthelsebeth
  • 1455-07-03 - Borsod megye hatósága /Czobor Mihály és Zenthelzebeth-i János comesek és a szolgabírák/
  • 1335-05-06 - az országbíró emberének: szenterzsébeti [de Sancta Elizabeth] László fiának: Abraamnak [Abrae]
  • 1461-05-22 - Zentherzebet-i Angello
  • 1445-11-07 - Zenthelsebeth-i Bertalan fia: Balázs özvegye

Források