Perényi család

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 44. Budapest, 2008.)

612. 1488. május 2. (in prof. inventionis crucis) Hosthfy Miklós leleszi prépost és a konvent tudtul adja, hogy előtte személyesen megjelent Czegen-i néhai Miklós fia: János (nob.), és bevallást tett. Elviselhetetlen ínségétől hajtva a Szatmármegyei Czegen, Korod, Isthvandi, Kevlche, Phylesd, Zekeres, Czeke, Cheche és Mylotha birtokon levő teljes részeit a régóta hozzájuk tartozó haszonvételekkel és tartozékokkal, ti. a művelt és műveletlen szántókkal, mezőkkel, rétekkel, kaszálókkal, er­dőkkel, bokrokkal, bozótosokkal, folyóvizekkel, továbbá minden birtokjoggal, joghatósággal és nemesi joggal együtt, Peren-i Jánosnak (magn.) és fiainak: Gábornak, Mihálynak és Istvánnak 1000 tiszta aranyforintért eladta, és ezt az összeget meg is kapta tőlük. - Az autentikus pecséttel megerősítve. Hártyán, függőpecsét zsinórjával. D L 71009. (fasc. XVI. fr. 17.) - Átírta Ulászló király 1506. janu­ár 25-én. DL 71094. Eltérő névalakok: Isthwandi, Kewlche.

680. 1497. január 30. (f. II. a. purificationis Marié) A leleszi konvent tudtul adja, hogy megjelent előtte személyesen Saswar-i Pogan Fülöp, Zabo Benedek és Pogan János fia: György, valarnint Saswar-i Egresy László, János és Miklós (nobiles), továbbá néhai Saswar-i Egresy Gergely lányai: Ilona, aki Pogan János, és Orsolya, aki pedig Barthws István özvegye. Pogan Fülöp fiainak: Miklósnak, Bálintnak és lányának: Erzsébetnek (nob. puella), Zabo Benedek fiainak: Istvánnak, Jánosnak, Tamásnak és Lászlónak, valamint leánygyermekeinek (puellarum filiarum), László fiainak: Mihálynak, Pálnak, Ferencnek és lányainak: Ilonának és Erzsébetnek (puellarum filiarum), János fiainak: Istvánnak és Kelemennek, Ilona pedig lányainak és más rokonainak terhét vette magára, és bevallást tettek. Elviselhetetlen szükségeiktől űzve, az Ugocsa megyei Egres egész birtokot - kivéve az elődeik által a Dauidhaza-i nemeseknek már korábban örökre odaadott (in perpetuum contuhssent) három telekhelyet (locis sessionum) - haszonvételeikkel és tartozékaikkal, úm. művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, mezőkkel, kaszálókkal, erdőkkel, berekkel, bozótokkal, tövisesekkel és gyepűkkel (vepribus, indaginibus), álló- és folyóvizekkel, valamint vízfolyásokkal együtt, Peren-i néhai János (magn.) fiainak: Gábornak és Istvánnak (magnificis) és örököseiknek 625 tiszta aranyforintért - amit, mint mondták, meg is kaptak tőlük - eladták örökjogon. - Az autentikus függőpecséttel megerősítve. Hártyán, zsinóron függőpecséttel. DL 71063. (fasc. XVTÍI. fr. 6.) - Átírta Ulászló király 1506. ja­nuár 25-én. DL 71094.

681. 1497. március 10. (f. VI. a. Judica) A leleszi konvent tudtul adja, hogy megjelent előtte Dauidhaza-i néhai Lőrinc fia: Be­nedek továbbá Bertalan (nobiles) - aki néhai Hetheny-i Bedev Péternek és néhai Dauidhaza-i Lőrinc lányának: Margitnak a fia. Benedek lányainak: Erzsébetnek, Katalinnak és más rokonainak terhét is magára vette, és bevallást tettek. Egykoron Saswar-i Pogan Fülöp és Egresy Gergely (nobiles) bizonyos szükségeiktől űzve az Ugocsa megyei Egres-en levő háromtelekhelyüket (tria locasessionum) örökre eladták néhai Dauidhaza-i Lőrincnek, ők azonban bizonyos szükségeiktől űzve a telekhelyeket haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt száz tiszta aranyforintért - amit, mint mondták, meg is kaptak - eladták Peren-i néhai János (magn.) fiainak: Gábornak és Istvánnak (magnificis). - Az autentikus függőpecséttel megerősítve. Hártyán, zsinóron függő pecséttel. DL 71064. (fasc. XVTII. fr. 9.) - Átírta Ulászló király 1506. ja­nuár 25-én. DL 71094. Eltérő névalak: Bedew.

710. 1504. február 24. (sab. a Mathie ap.) A váradi káptalan tudtul adja, hogy megjelent előtte személyesen Zyrma-i néhai Kalos Simon fiának: néhai Tamás fia: László (nob.), aki fia: Pál, továbbá Zyrma-i néhai Kosa Ferenc leányainak: Ágotának, Annának és Orsolyának terhét is magára vette, és bevallást tett. Sürgető szükségei miatt az Ugocsamegyei Saswar és Petherfalwa birtokokon levő, őt örökség jogán (iure hereditario) illető összes birtokrészét eladta Peren-i Gábornak (magn.) száz tiszta, magyar, igazul jól és jogosan mért arany forintért (auri puri Hungaricalibus boni, veri et iusti ponderis), amit már teljesen meg is kapott tőle. Vállalta, hogy Peren-i Gábort a birtokrészekben saját munkáján és költségén mindig megvédi bárki ellenében. - Az autentikus, függőpecséttel megerősítve. - Peren-i Gábor részére kiállított példány. Átírta Ulászló király 1506. január 25-én. DL 71094.

718. 1505. április 19. (sab. a. Adalberti) Chahol-i Gáspár jászói prépost és a konvent tudtul adja, hogy megjelent előttük az egyik részről Peren-i Gábor (magn.) képviseletében Bathor-i János (egr.) a leleszi konvent ügyvédvalló levelével, a másikról Poswaralya-i Lajos (nob.), aki gyermekei: Lázár, Erazmusz, János és Márta terhét is magára vette, és bevallást tettek. Alulirott birtokaikra nézve örökérvényű cserét (dispositionem et concambialem permutationem) határoztak el. Poswaralya-i Lajos a Szatmármegyei egész Waswary birtok felét, ti. ottani egész birtokrészét, ami őt örökség jogán (hereditario et optimo iure) ületi, és amelyet most is békében birtokol, haszonvételeivel, úm. művelt és műveletlen szántóföldekkel, rétekkel, legelőkkel, kaszálókkal, erdőkkel, cserjékkel, mezőkkel, patakkal, bozótokkal, vizekkel és vízfolyásokkal együtt, Peren-i Gábornak és örököseinek adja az Abaújvármegyei Zygeth nevű egész birtok feléért és 250 aranyforintért, amit - Lajos állítása szerint - már meg is kapott Peren-i Gábortól, haszonvételeivel, úm. művelt és műveletlen szántóföldekkel, rétekkel, legelők­kel, kaszálókkal, erdőkkel, berekkel, bozótokkal, cserjékkel, álló- és folyóvizekkel és vízfolyásokkal együtt, kivéve a Zygeth igaz határain belül fekvő, Barsonos folyón levő malmot és annak helyét - továbbá 250 forintért. A felek kölcsönös szavatosságot vállalnak e birto­kokra, ha pedig azokban nem tudnák egymást megvédeni, akkor Peren-i, csupán ennek az oklevélnek a hatálya folytán, használhatja Zygeth felét, 250 aranyforint értékben pedig Lajos bármelyik birtokát lefoglalhatja, Lajos viszont Waswary felét foglalhatja el. - Az autenti­kus, függőpecséttel megerősítve. Átírta Ulászló király 1506. január 25-én. DL 71094.

721. 1506. január 25. (dom., in conversionis Pauli) Buda Ulászló király előtt Peren-i Gábor kamarásmester és testvére: István (magnificorum) nevében bemutatták a jászói konvent 1505. április 19-én (lásd a 718. sz.), a váradi káptalan 1504. február 24-én (lásd a 710. sz.), a leleszi konvent 1497. január 30-á n (lásd a 680. sz.), 1497. március 10-én (lásd a 681. sz.) és 1488. május 2-án kelt (lásd a 612. sz.) oklevelét. A király az okleveleket szószerint átírta, és megfontolván Peren-i Gábornak Magyarország szent koronája, aztán a király számára végzett hűséges szolgálatait, Pereny Gábornak, Istvánnak és örököseinek adományozta örök jogon az összes királyi jogot a Szatmármegyei Waswary és az Abaújvár megyei Zygeth birtokok felén, valamint a Saswar-on és Petherfalwa-n levő birtokrészen, továbbá a Szatmármegyei Egres teljes birtokon - kivéve az említett három telek helyet (locis sessionaribus) -, valamint a Szatmármegyei Czegen, Korod, Isthwandy, Kewlcze, Phylesd, Zekeres, Czeke, Czeche, Mylotha teljes birtokokon minden haszonvételeikkel és tartozékaikkal, úm. művelt és műveletlen szántóföldekkel, rétekkel, legelőkkel, mezőkkel, kaszálókkal, erdőkkel, berekkel, hegyekkel, völgyekkel, szőlőkkel, szőlőhegyek­kel, álló- és folyóvizekkel, halastavakkal, halászóhelyekkel, vízfolyásokkal, malmokkal és malomhelyekkel együtt. - Harum nostra rum quibus secretum sigillum nostrum, quo ut rex Hungarie utimur, impendenticom muniri fecimus. - Jobb felső sarkában: commissio propria domini regis. - Hátlapján: Regestrata foho LXVI Ui . Anno 1506. Hártyán, zsinóron függő pecsét töredékével. Első sorát nagyobbított, vastagított betűkkel írták. DL 71094. (fasc. XIX. fr. 20.)

768. 1513. július 18. (II. a. Marié Magdalene) Pál fráter, jászói prépost és a konvent előtt megjelent Peren-i István (magn.), és bevallást tett. Bizonyos szükségeitől űzve az Ugocsa megyei Saswari, Werecze, Felsewgercze, Alsogercze és Kyrwa, valamint a Szatmármegyei Waswary nevű teljes birtokait minden haszonvételeikkel, úm. művelt- és műveletlen szántókkal, földekkel, rétekkel, legelőkkel, kaszálókkal, erdőkkel, berekkel, bozótokkal, tövisesekkel, irtásföldekkel (terris extirpatis), szőlőkkel, szőlőhegyekkel, álló- és folyóvizekkel, halastavakkal, halászóhelyekkel, malmokkal és malomhelyekkel együtt eladta testvérének (fr. carn.): Peren-i Gábornak (magn). Az összes birtokot 220 aranyforintért adta el, az ugocsaiakat 100-ért, Waswary-t 120-ért, amely összeget - mint mondta - már teljesen meg is kapott. - Sigillum nostrum autenticum est appensum. Hártyán, selyemzsinóron függő pecséttel. Első sorát nagyobbított, vastagított betűkkel írták. DL 71126.