Ványi Sándor (honvéd)

Innen: A Ványi család genealógiája
A lap korábbi változatát látod, amilyen Robi (vitalap | szerkesztései) 2010. március 23., 02:24-kor történt szerkesztése után volt. (Gyors másolat az eredeti forrásból)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

László Géza: Szabolcs vármegye 1848/49-ben. Közlemények 22. Nyíregyháza 2000. Források 1848. III. - 1849. VII (387. oldal)

     Ványi Sándor földesi elnyomorodott honvéd gyógyítása és segélyezése
                      449/a.
                 Nagykálló, 1849. március 5.
  Olv. a Hadügyministerium február 24-ről 3088. sz. a. kelt rendelete, mellyel elnyomoro­

dott katona Ványi Sándor segedelmeztetését kérő folyamodvány, a nevezett honvédnek a debreczenyi kórházba szállítása iránti intézkedés végett megküldetik.

  Elnökileg intézkedve lévén, tudományul vétetik.
  Eredeti jkv.-i tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 2. köt. 1849. III. 5. kb.jkv. 133. sz.
                      449/b.
                 Földes, 1849. február 10.
  Alább írtak hiteles bizonyságot teszünk arról, hogy fóldesi születés Ványi Sándor gya­

loghonvéd a katonai kormány által haza utasíttatván megfagyott ujjai orvosoltatása végett. Azon ujjaiból egy-egy ízek mind elszakadoztak, 's jelenleg özvegy édesanyja által gyógyít- tatik. Minthogy pedig édesanyja oly szegény, hogy magát is csak nehezen táplálhatja — ezen fia pedig örökre invalidus marad —, teljes mértékben méltónak tartjuk arra, hogy a Tisztelt Kormány gondoskodjék arról, hogy ezen elnyomorodott honvédet édesanyjának legyen ezutánra miből gyógyítani és táplálni, mert még jelenleg sebei oly érzékenyek, hogy azok miatt utazást nem tehet.

  Kelt Földesen, február 10-én 1849.
                  Sápi Gábor mk. Földes helysége főbírája 's tanácsa P. h.
                              Kiadta: Kállai János mk. jegyző
  Eredeti tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 49. cs. 154. db. 1849.
                     449/c.
                Debrecen, 1849. február 12.
  3088/849.
                Tisztelt Kormány Elnök Úr!
  Miután fiam Ványi Sándornak, ki mint 43-ik zászlóaljbeli honvéd szolgált, a Kassa alatti

táborozásban a nagy hideg miatt némely ujjai — helységünk elöljáróinak ./. és rendes s. orvos Kovács Zsigmondnak .//. alá rekesztett bizonyítványai szerint — elfagyván végkép­ pen elromlottak. Nevezett fiam egyáltaljában alkalmatlanná lett arra, hogy valaha kézi mun­ kájával élelmét kereshesse. Minthogy pedig nekem magamnak, mint szegénységgel küszkö­ dő özvegynek sincs abba módom, hogy ezen elnyomorodott fiamat gyógyíttathassam, ese­ dezem mély alázatossággal Tisztelt Kormány Elnök Úr előtt, hogy említett nyomorult fiam­ nak gyógyíttatására valamely segedelmet rendelni méltóztassék.

  Legmélyebb tisztelettel maradván Tisztelt Kormány Elnök Úrnak
  Debreczen, 1849. febr. 12-én.
  Legalázatosabb szegény szolgálója
                     Özvegy Ványi Mihályné Földes helységbeli lakos
  Hátirat: 133. Febr. 12/849.
  Özv. Ványi Mihályné a kassai táborozásban fagyás miatt elnyomorodott fia gyógyíttatá­

sára segedelmet kér.

  3088. Érkezett február 13-án 1849.
  Kossuth Lajos Kormány Elnök Úrhoz legalázatosabb esedező levele özvegy Ványi

Mihálynénak Földes helységéből a bent írt tárgy iránt.

  A Hadügyministeriumhoz tárgyalás végett áttétetik. Debreczenben február 12-én 1849.

A Honvédelmi Bizottmány.

  Eredeti beadvány. — SZSZBML. IV. B. 102. 49. cs. 154. db. 1849.


                     449/d.
                Debrecen, 1849. február 24.
  T/g. 3088.
                  A Hadügyminister
               Szabolcs Megye Közönségének!
  Debreczen, február 24-én 1849.
  Ványi Mihály özvegyének idemellékelt folyamodványát — melynél fogva a kassai tábo­

rozásban fagyás miatt elnyomorodott Sándor fia gyógyítására valami segedelemért esedezik — e Megyei Közönségnek oly meghagyással küldöm át, miszerint a nyomorodott honvédet előfogaton a debreceni katonai korházba szállíttassa.

                                    Mészáros Lázár mk.
  Hátirat: 133. Beadva: február 27/849.; 482.
  Rásó Lajos főszolgabírónak meghagyatott a bent nevezett beteg honvéd Debreczenbe

beszállítása.

  Eredeti tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 49. cs. 154. db. 1849.


                      449/e.
                 Földes, 1849. február 11.
                      Látlelet
  Folyó 1849-ik év február hó 11-ik napján, Földes helysége nagyérdemű tanátsa rende­

letéből orvosilag vizsgáltam ugyancsak földesi születés Ványi Sándor nevezetű, 23. éves református — a magyar táborban kezeire tökéletesen elnyomorodott, s ujjperczeitől a hideg által megfosztatott — szerencsétlen fiatal egyént. Akit is vizsgálván következendőleg talál­ tam. U . m.

  1- ör A balkéz négy ujjai u. m.: mutató-, közép-, nevendék- és kisujj, második és harma­

dik ujjperczei elszakadozva, s egészen fenésedésbe általmenve lenni találtattak.

  2- or A jobb kéz három első ujjperczei megfenésedve lenni találtattak, melyek is gyó­

gyulhatok.

  3- or A bal fül alsó része nem különben megfenésedve, melyek ugyancsak gyógyulhatók-

nak lenni találtattak.

                   Orvosi vélemény
  Az egyén a feljebb leírt sérelmek következtébe elvesztvén a bal kézi ujjak 2-ik és 3-ik

ujjperczeit — melyek már örök életére hogy nyomorult, üszkös is maradánd —, jelenleg pedig hogy sérelme következtébe sehova nem mozdulhat, lélekisméretesen bizonyítám, s adom róla ezen 's orvosi bemondásom, petsétemmel erősítend. Földesen, 11. február 1849.

                            Kovács Zsigmond mk. rendes orvos
  Eredeti tisztázat. — SZSZBML. IV. B. 102. 49. cs. 154. db. 1849.