„Ványi Sándor (honvéd)” változatai közötti eltérés

Innen: A Ványi család genealógiája
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
a (Egyelőre visszaraktam a V betűhöz.)
a
 
9. sor: 9. sor:
  
 
Ványi Sándor földesi lakos 1825 környékén született, édesapja Ványi Mihály. Anyja nevét egyelőre nem ismerjük. Adatok hiányában egyelőre csak annyit tudunk, hogy Sándor részt vett az 1848/49-es szabadságharcban.
 
Ványi Sándor földesi lakos 1825 környékén született, édesapja Ványi Mihály. Anyja nevét egyelőre nem ismerjük. Adatok hiányában egyelőre csak annyit tudunk, hogy Sándor részt vett az 1848/49-es szabadságharcban.
 +
 +
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SZSZ_Jamk_69_2/?query=V%C3%A1nyi&pg=231&layout=s
  
 
= Szabadságharc =
 
= Szabadságharc =

A lap jelenlegi, 2021. október 6., 01:37-kori változata

Ványi Sándor
Született 1825 körül
Elhunyt 1849 után
Szülők Ványi Mihály
Ványi Mihályné

Ványi Sándor földesi lakos 1825 környékén született, édesapja Ványi Mihály. Anyja nevét egyelőre nem ismerjük. Adatok hiányában egyelőre csak annyit tudunk, hogy Sándor részt vett az 1848/49-es szabadságharcban.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SZSZ_Jamk_69_2/?query=V%C3%A1nyi&pg=231&layout=s

Szabadságharc

Ványi Sándor az 1848/49-es szabadságharcban honvédként szolgált. A téli hadjárat során a 43. zászlóaljjal Kassa alatt táborozott, ahol maradandó sérüléseket szerzett, ahogy erről az alábbi levelezés tanúskodik.[1]

Ványi Sándor földesi elnyomorodott honvéd gyógyítása és segélyezése

449/a. - Nagykálló, 1849. március 5.

Olv. a Hadügyministerium február 24-ről 3088. sz. a. kelt rendelete, mellyel elnyomoro­dott katona Ványi Sándor segedelmeztetését kérő folyamodvány, a nevezett honvédnek a debreczenyi kórházba szállítása iránti intézkedés végett megküldetik.

Elnökileg intézkedve lévén, tudományul vétetik.

Eredeti jkv.-i tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 2. köt. 1849. III. 5. kb.jkv. 133. sz.

449/b. - Földes, 1849. február 10.

Alább írtak hiteles bizonyságot teszünk arról, hogy fóldesi születés Ványi Sándor gya­loghonvéd a katonai kormány által haza utasíttatván megfagyott ujjai orvosoltatása végett. Azon ujjaiból egy-egy ízek mind elszakadoztak, 's jelenleg özvegy édesanyja által gyógyíttatik. Minthogy pedig édesanyja oly szegény, hogy magát is csak nehezen táplálhatja — ezen fia pedig örökre invalidus marad —, teljes mértékben méltónak tartjuk arra, hogy a Tisztelt Kormány gondoskodjék arról, hogy ezen elnyomorodott honvédet édesanyjának legyen ezutánra miből gyógyítani és táplálni, mert még jelenleg sebei oly érzékenyek, hogy azok miatt utazást nem tehet.

Kelt Földesen, február 10-én 1849.

Sápi Gábor mk. Földes helysége főbírája 's tanácsa P. h.

Kiadta: Kállai János mk. jegyző

Eredeti tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 49. cs. 154. db. 1849.

449/c. - Debrecen, 1849. február 12.

3088/849.

Tisztelt Kormány Elnök Úr!

Miután fiam Ványi Sándornak, ki mint 43-ik zászlóaljbeli honvéd szolgált, a Kassa alatti táborozásban a nagy hideg miatt némely ujjai — helységünk elöljáróinak ./. és rendes s. orvos Kovács Zsigmondnak .//. alá rekesztett bizonyítványai szerint — elfagyván végkép­pen elromlottak. Nevezett fiam egyáltaljában alkalmatlanná lett arra, hogy valaha kézi mun­kájával élelmét kereshesse. Minthogy pedig nekem magamnak, mint szegénységgel küszkö­dő özvegynek sincs abba módom, hogy ezen elnyomorodott fiamat gyógyíttathassam, ese­dezem mély alázatossággal Tisztelt Kormány Elnök Úr előtt, hogy említett nyomorult fiam­nak gyógyíttatására valamely segedelmet rendelni méltóztassék.

Legmélyebb tisztelettel maradván Tisztelt Kormány Elnök Úrnak

Debreczen, 1849. febr. 12-én.

Legalázatosabb szegény szolgálója

Özvegy Ványi Mihályné Földes helységbeli lakos

Hátirat: 133. Febr. 12/849.

Özv. Ványi Mihályné a kassai táborozásban fagyás miatt elnyomorodott fia gyógyíttatá­sára segedelmet kér.

3088. Érkezett február 13-án 1849.

Kossuth Lajos Kormány Elnök Úrhoz legalázatosabb esedező levele özvegy Ványi Mihálynénak Földes helységéből a bent írt tárgy iránt.

A Hadügyministeriumhoz tárgyalás végett áttétetik. Debreczenben február 12-én 1849.

A Honvédelmi Bizottmány.

Eredeti beadvány. — SZSZBML. IV. B. 102. 49. cs. 154. db. 1849.

449/d. - Debrecen, 1849. február 24.

T/g. 3088.

A Hadügyminister

Szabolcs Megye Közönségének!

Debreczen, február 24-én 1849.

Ványi Mihály özvegyének idemellékelt folyamodványát — melynél fogva a kassai tábo­rozásban fagyás miatt elnyomorodott Sándor fia gyógyítására valami segedelemért esedezik — e Megyei Közönségnek oly meghagyással küldöm át, miszerint a nyomorodott honvédet előfogaton a debreceni katonai korházba szállíttassa.


Mészáros Lázár mk.

Hátirat: 133. Beadva: február 27/849.; 482.

Rásó Lajos főszolgabírónak meghagyatott a bent nevezett beteg honvéd Debreczenbe beszállítása.

Eredeti tisztázat. —SZSZBML. IV. B. 102. 49. cs. 154. db. 1849.

449/e. - Földes, 1849. február 11.

Látlelet

Folyó 1849-ik év február hó 11-ik napján, Földes helysége nagyérdemű tanátsa rende­letéből orvosilag vizsgáltam ugyancsak földesi születés Ványi Sándor nevezetű, 23. éves református — a magyar táborban kezeire tökéletesen elnyomorodott, s ujjperczeitől a hideg által megfosztatott — szerencsétlen fiatal egyént. Akit is vizsgálván következendőleg talál tam. U . m.

1- ör A balkéz négy ujjai u. m.: mutató-, közép-, nevendék- és kisujj, második és harma dik ujjperczei elszakadozva, s egészen fenésedésbe általmenve lenni találtattak.

2- or A jobb kéz három első ujjperczei megfenésedve lenni találtattak, melyek is gyó­gyulhatok.

3- or A bal fül alsó része nem különben megfenésedve, melyek ugyancsak gyógyulhatóknak lenni találtattak.

Orvosi vélemény

Az egyén a feljebb leírt sérelmek következtébe elvesztvén a bal kézi ujjak 2-ik és 3-ik ujjperczeit — melyek már örök életére hogy nyomorult, üszkös is maradánd —, jelenleg pedig hogy sérelme következtébe sehova nem mozdulhat, lélekisméretesen bizonyítám, s adom róla ezen 's orvosi bemondásom, petsétemmel erősítend.

Földesen, 11. február 1849.

Kovács Zsigmond mk. rendes orvos

Eredeti tisztázat. — SZSZBML. IV. B. 102. 49. cs. 154. db. 1849.

Hivatkozások

  1. László Géza (2000). "Források 1848. III. - 1849. VII". Szabolcs vármegye 1848/49-ben. Közlemények 22. Nyíregyháza. pp. 387-389. http://www.archivportal.arcanum.hu/kozos/.